Na czym polegają i jakie jest znaczenie audytów finansowych?

audyt finansowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre przedsiębiorstwa w Polsce każdego roku są zobligowane do przygotowania sprawozdania finansowego służącego do pełnego zamknięcia ksiąg rachunkowych i przedstawienia osiągniętych przez podmiot wyników finansowych w danym roku obrotowym. Obowiązek złożenia sprawozdań finansowych narzuca na niektóre przedsiębiorstwa ustawa o rachunkowości. W artykule opisujemy, które z nich muszą przygotowywać roczne sprawozdania finansowe, jakie znaczenia mogą mieć służące kontroli sprawozdań usługi audytu finansowego oraz na czym dokładnie one polegają.

W jakich jednostkach wymagane jest przygotowywanie sprawozdań finansowych?

Obowiązek przygotowywania na dzień kończący rok obrotowy rocznych sprawozdań finansowych obejmuje różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Im większe znaczenie ma dana jednostka dla obrotu gospodarczego, tym przygotowane przez nią sprawozdanie finansowe jest bardziej rozbudowane i zawiera więcej elementów. Do grupy najbardziej znaczących dla obrotu gospodarczego przedsiębiorstw należą przede wszystkim:

  • spółki akcyjne,
  • instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
  • banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i zakłady ubezpieczeniowe,
  • zakłady reasekuracji,
  • jednostki działające ma podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi lub przepisów o funduszu inwestycyjnym.

Obowiązek przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych spoczywa także na przedsiębiorstwach, które w poprzednim roku obrotowym spełniły różnego typu wymagania dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej. Wymagania te dotyczą m.in. ilości zatrudnionych pracowników, wysokości osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług oraz określonej wartości sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego.

Na czym polegają i jakie są cele audytu i badania sprawozdania finansowego?

Wszystkie sprawozdania finansowe przygotowywane przez firmy na koniec roku obrotowego muszą się cechować odpowiednimi atrybutami jakościowymi. Sprawozdanie finansowe jest bowiem dokumentem, który z założenia ma być przydatny dla podejmowania decyzji ekonomicznych przez podmioty, które w przyszłości rozważałyby rozpoczęcie współpracy z danym przedsiębiorstwem. Sprawozdanie finansowe musi też być dobrym źródłem informacji dla organów podatkowych.

Zgodnie z definicją audyt finansowy w prywatnych przedsiębiorstwach i związane z nim badanie sprawozdania finansowego ma na celu usprawnienie działalności organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Audytorzy w trakcie przygotowywania audytu finansowego dokonują w uporządkowany sposób oceny wszystkich zachodzących w organizacji procesów. Wśród nich są m.in. procesy zarządzania ryzykiem oraz procesy kontroli i ładu organizacyjnego. Wyniki audytu wewnętrznego mają na celu poprawę ich działania oraz pomoc przedsiębiorstwu w osiągnięciu stawianych sobie celów.

Elementy audytu finansowego przedsiębiorstw

Więcej na temat badań sprawozdań finansowych i przeprowadzanych w firmach usług audytu finansowego opowiedział nam nasz rozmówca, specjalista z biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Świadczeniem usług polegających na badaniu przygotowanych w firmach sprawozdań finansowych zajmuje się biegły rewident. Głównym elementem każdego badania sprawozdania finansowego jest sprawdzenie, czy dokument oraz stanowiące podstawę do jego przygotowania księgi rachunkowe są pozbawione błędów. W przygotowanym przez siebie sprawozdaniu biegły rewident potwierdza, że w sprawozdaniu finansowym przedstawiony został jasny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Podmioty, które specjalizują się w przygotowywaniu badań sprawozdań finansowych, są w stanie dokładnie sprawdzić prawidłowość prowadzenia rachunkowości w firmach , skontrolować przygotowywane deklaracje i informacje podatkowe, stworzone plany kont, plany amortyzacji, prawidłowość rozliczeń międzyokresowych oraz systemy rachunkowości.